Procedura udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

-pacjent pierwszorazowy i kolejny

Procedura jest uruchamiana w stanach nadzwyczajnych, w czasie niemożliwości, zakazu,

bądź istotnych przeciwwskazań do fizycznej wizyty przedstawicieli ustawowych, dzieci

i młodzieży w podmiocie leczniczym, a istnieje wyższa konieczność realizacji wsparcia dla

zgłaszających się świadczeniobiorców.

Realizacja świadczenia w sytuacji pracy zdalnej personelu medycznego, wymaga

jednoczesnego zapewnieni a dostępu do dokumentacji medycznej indywidualnej

wewnętrznej pacjenta, w tym możliwość założenia takiej dokumentacji pacjentowi

pierwszorazowemu.

 1. Podczas telefonicznego zgłoszenia świadczeniobiorca, zostaje poinformowany o zamieszczonej na stronie internetowej procedurze udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Podanie danych osobowych Pani/a i dziecka jest dobrowolne, ale konieczne do

skorzystania z naszej usługi. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji

świadczenia na rzecz Pani/a dziecka. Administratorem danych jest Ośrodek Medyczno-Terapeutyczny Syriusz w Żorach.

Więcej o naszej polityce ochrony danych przeczyta Pan/i na dole strony.

Jeśli wyraża Pan/i zgodę na przekazanie podstawowych danych osobowych, tj. imię,

nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail Pani/a

i Pani/a dziecka, pracownik rejestracji poprosi o przekazanie tych danych telefonicznie

 1. Świadczeniobiorca zostaje poinformowany również o przysługujących mu

świadczeniach w tym świadczeniach wykonywanych za pomocą systemów

teleinformatycznych

 1. Celem rejestracji świadczeniobiorcy, należy pozyskać:
 2. Imię, nazwisko, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby

poniżej 18 roku życia: imię, nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela

ustawowego;

 1. Numer telefonu kontaktowego świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby

poniżej 18 roku życia, numer telefonu przedstawiciela ustawowego;

 1. Adres mailowy świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby poniżej 18 roku życia,

adres mailowy przedstawiciela ustawowego;

 1. Adres miejsca zamieszkania, a w przypadku osoby poniżej 18 roku życia,

adres miejsca zamieszkania przedstawiciela ustawowego.

 1. Rejestracja świadczeniobiorcy polega na wyznaczeniu mu daty i godziny

świadczenia za pośrednictwem wspólnie uzgodnionego narzędzia

teleinformatycznego lub poprzez wpisanie go na listę oczekujących4.

 1. Realizacja świadczenia podlega uprzedniej weryfikacji statusu ubezpieczonego

w systemie eWUŚ5, przy czym brak ubezpieczenia u osoby z zaburzeniami

psychicznymi, nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia lub pobierania opłat6.

 1. Personel medyczny udzielający świadczenia kontaktuje się ze świadczeniobiorcą,

a w przypadku osoby poniżej18 roku życia, również jego przedstawicielem

ustawowym, za pomocą uzgodnionego narzędzia teleinformatycznego w ustalonym

terminie;

 1. Świadczenie nie jest nagrywane, a w przypadku chęci jego nagrania konieczne jest uzyskanie zgody obydwu stron.
 2. Weryfikacja danych osobowe świadczeniobiorcy, odbywa się poprzez podanie przez

niego:

Imienia, nazwiska, numeru PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby

poniżej 18 roku życia: imienia, nazwiska oraz numeru PESEL przedstawiciela

ustawowego lub po okazaniu dokumentu tożsamości w sytuacji korzystania

z narzędzi teleinformatycznych wyposażonych w kamerę;

 1. Realizacja świadczenia odbywa się na zasadach określonych w RMZ w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 1. Opis świadczenia wraz z czasem jego trwania każdorazowo odnotowuje się

w dokumentacji medycznej indywidualnej.