Polityka prywatności

INFORMACJAO ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH
DLA PACJENTÓW  NZOZ „SYRIUSZ” S.C.  W Żorach

 

Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

 

„SYRIUSZ” S.C.

            Ul. Promienna 5 A

            44-240 Żory

            tel. 32 723 12 74

 

Reprezentowana przez:

 

            lek. med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską – kierownika NZOZ

 

            mgr Jadwigę Trzetrzelewską – dyrektora ekonomiczno-finansowego spółki cywilnej

 

Inspektor Ochrony Danych

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową osrodek@nzozsyriusz.pl

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjentów wynika z:

 

ˇ        Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h.

 

ˇ        Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

ˇ        Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

ˇ        Ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

ˇ        Ustawy z 28 kwietnia2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

 

Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych pacjentów jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, świadczenie innych usług medycznych oraz zarządzanie udzielaniem usług medycznych.

 

Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: Nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, wyniki badań, kody rozpoznania, kategorie medyczne, zlecenia, wykonane zabiegi, jednostka kierująca, lekarz zlecający,

 

Odbiorcy danych osobowych:

 

  • Podmioty medyczne współpracujące z „SYRIUSZ” S.C. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.
  • Osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
  • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych.
  • Zakłady ubezpieczeń (jeśli pacjent wyraził zgodę).
  • Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw np. NFZ, ZUS.

 

Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi
Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Pacjenci posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (dane pozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Udostępnianie danych medycznych odbywa się na podstawie złożenia specjalnego  wniosku dostępnego w rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.