Poradnia psychologiczna

Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży– I poziom referencyjny „P1”

Do Poradni mogą zgłaszać się dzieci i młodzież do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej

PROCEDURA PRZYJĘCIA i TERAPII

  1. Rodzic/opiekun prawny dokonuje zgłoszenia w rejestracji Ośrodka – osobiście lub telefonicznie. Nie jest potrzebne skierowanie od lekarza.
  2. Rejestracja przekazuje zgłoszenie koordynatorowi Ośrodka „P1”.
  3. Psycholog wyznaczony przez koordynatora w możliwie najkrótszym czasie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym i wyznacza termin konsultacji diagnostycznej (w formie telefonicznej lub stacjonarnej). Zalecane jest, aby podczas konsultacji w ośrodku obecni byli oboje rodzice. Na pierwszą wizytę rodzic powinien przynieść  dokumentację psychologiczną/psychiatryczną dziecka (np. wypisy ze szpitali, opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinię wychowawcy klasy). Proces diagnostyczny obejmuje do 3 wizyt, w tym wywiad rozwojowy, opis zgłaszanego problemu, diagnostyka z użyciem testów psychologicznych. W zależności od sytuacji pierwsza wizyta to wywiad z rodzicami lub konsultacja z rodzicami i pacjentem.
  4. Po pierwszej konsultacji z rodzicami kontaktuje się również terapeuta środowiskowy, który wyznacza termin wizyty środowiskowej. Jest to obowiązkowy element leczenia w tutejszym Ośrodku. W zależności od sytuacji jest to pojedyncza wizyta lub cykl wizyt mający na celu rozpoznanie ogólnych warunków funkcjonowania pacjenta w rodzinie, zasobów rodziny.
  5. Po zakończeniu procesu diagnostycznego następuje kwalifikacja do terapii lub wsparcia psychologicznego. Decyzja jest podejmowana w ramach konsylium zespołu P1.
  6. Jeśli w momencie zgłoszenia do Ośrodka pacjent nie posiada diagnozy zgodnej z kryteriami diagnostycznymi ICD-10, rodzic proszony jest o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza psychiatry lub pediatry, neurologa) z informacją o diagnozie nozologicznej dziecka. Zgodnie z przepisami NFZ jest to konieczne do podjęcia niektórych form wsparcia w poradni P1.
  7. Po podjęciu decyzji o kwalifikacji do terapii, psycholog z pacjentem i w porozumieniu ze środowiskiem dziecka ( z rodzicami, w zależności od potrzeb ze szkołą, z lekarzem prowadzącym) tworzą indywidualny plan leczenia, który zawiera informacje o celu i metodach pracy z dzieckiem oraz ramy czasowe terapii. Jednocześnie rodzic i pacjent (powyżej 16 roku życia) podpisują kontrakt, który zawiera techniczne informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia.
  8. W ramach oferty terapeutycznej poradnia realizuje psychoterapię indywidualną, grupową, sesje wsparcia psychospołecznego, terapię psychologiczną oraz konsultacje dla rodziców. Pacjent może korzystać z każdej z wymienionych form pomocy zgodnie z planem leczenia i zdrowienia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  9. W ramach pracy terapeutycznej określonej w indywidualnym planie leczenia realizowane są dodatkowe działania mające na celu usprawnienie lub uruchomienie holistycznego wsparcia pacjenta:

– omówienie funkcjonowania w ramach konsyliów lub sesji koordynacji w zespole P1 z innymi palcówkami za zgodą opiekuna/pacjenta powyżej 16.r.ż

– wizyty środowiskowe w szkole, przedszkolu, inne – w razie wskazań

– bieżące monitorowanie przebiegu zdrowienia przez psychologa prowadzącego, ewentualna modyfikacja w zależności od stanu zdrowia pacjenta

  1. Zakończenie zaplanowanego cyklu leczenia – wizyta/y podsumowująca/e z decyzją o zakończeniu opieki lub propozycja kontynuacji wsparcia w innej formie.