INFORMACJAO ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH
 DLA PACJENTÓW  NZOZ SYRIUSZ S.C.
  W Żorach

 

Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO)informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

SYRIUSZ” S.C.
Ul. Promienna 5 A
44-240 Żory
tel. 32 723 12 74

Reprezentowana przez:

lek. med. Aleksandrę Lamparska-Warchalska -kierownika NZOZ
mgr Jadwigę Trzetrzelewską – dyrektora ekonomiczno-finansowego spółki cywilnej

Inspektor OchronyDanych

We wszystkich sprawach zwišzanych z przetwarzaniemTwoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym InspektoremOchrony Danych drogš mailowš iod@rodo-24.net.pl

Podanie danychosobowych jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna przetwarzania danychosobowych pacjentów wynika z:

 • RozporzšdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h.
 • Ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoœci leczniczej
 • Ustawyz dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodkówpublicznych
 •  Ustawy z 28 kwietnia2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Celem zbierania iprzetwarzania danych osobowych pacjentówjest ochrona stanu zdrowia, œwiadczenie usług medycznych, leczenie przez osobytrudnišce się zawodowo leczeniem, œwiadczenie innych usług medycznych orazzarzšdzanie udzielaniem usług medycznych.

Podstawowekategorie przetwarzanych danych osobowych:Nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, wynikibadań, kody rozpoznania, kategorie medyczne, zlecenia, wykonane zabiegi,jednostka kierujšca, lekarz zlecajšcy,

Odbiorcy danychosobowych:

 • Podmioty medyczne współpracujšce z „SYRIUSZ” S.C. w celu zapewnienia cišgłoœci leczenia oraz dostępnoœci œwiadczeń zdrowotnych.
 • Osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
 • Podmioty prowadzšce rejestry usług medycznych.
 • Zakłady ubezpieczeń (jeœli pacjent wyraził zgodę).
 • Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw np. NFZ, ZUS.

Okresprzechowywania danych osobowych: Zgodnie zobowišzujšcymi przepisami prawnymi
Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku PrawPacjenta

Prawa osoby,której dane dotyczš: Pacjenci posiadajšprawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (danepozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Majš również prawownieœć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będziepodejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będšcychwynikiem profilowania

Udostępnianiedanych medycznych odbywa się na podstawiezłożenia specjalnego  wniosku dostępnegow rejestracji zgodnie z zasadami okreœlonymi w Ustawie o prawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta.

 

POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA

OMT SYRIUSZ w Żorach

OŚRODEK MEDYCZNO -TERAPEUTYCZNY SYRIUSZ w Żorach realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest dążenie do udzielania wiadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

 

 • zwiększanie skuteczności leczenia poprzez dobór i zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
 • zapewnienie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
 • podnoszenie standardu wyposażenia zakładu,
 • strukturę organizacji pracy umożliwiającą sprawną realizację zadań,
 • podnoszenie komfortu pracy,
 • identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz analizę poziomu satysfakcji Pacjentów, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • spełnienie wymagań Pacjentów, wymagań NFZ
 • postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami ś   rodowiskowymi,odnoszącymi się do OMT SYRIUSZ,
 • działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju SYRIUSZ SC.
 • podnoszenia świadomości naszych pracowników poprzez zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,

 

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych,ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych klientów

 

Dyrektor Ośrodka mgr Jadwiga Trzetrzelewska 

 

Załącznik nr 2a do Polityki Bezpieczeństwa wersja I obowiązuje od 25.05.2018r. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  DLA PACJENTÓW
 NZOZ „SYRIUSZ” S.C.  W  ŻORACH

Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest: „SYRIUSZ” S.C. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 3C 44-240 ŻORY tel. 32 723 12 74 Reprezentowana przez: LEK.MED. ALEKSANDRĘ LAMPARSKĄ-WARCHALSKĄ – KIEROWNIKA NZOZ MGR JADWIGĘ TRZETRZELEWSKĄ – DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI CYWILNEJ

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniemTwoich danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem Ochrony Danych drogą mailową osrodek@nzozsyriusz.pl

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjentów wynika z: · Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h. · Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej · Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta · Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych · Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych pacjentów jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, świadczenie innych usług medycznych oraz zarządzanie udzielaniem usług medycznych. Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: Nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, wyniki badań, kody rozpoznania, kategorie medyczne, zlecenia, wykonane zabiegi, jednostka kierująca, lekarz zlecający, Odbiorcy danych osobowych:  Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw np. NFZ, ZUS. Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Prawa osoby, której dane dotyczą: Pacjenci posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (dane pozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania Udostępnianie danych medycznych odbywa się na podstawie złożenia specjalnego  wniosku dostępnego w rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

Załącznik nr 2c do Polityki Bezpieczeństwa wersja I obowiązuje od 25.05.2018r.
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  DLA KANDYDATÓW DO PRACY w „SYRIUSZ” S.C.  W  ŻORACH
Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest: „SYRIUSZ” S.C. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 3C 44-240 ŻORY tel. 32 723 12 74 Reprezentowana przez: LEK.MED. ALEKSANDRĘ LAMPARSKĄ-WARCHALSKĄ – KIEROWNIKA NZOZ MGR JADWIGĘ TRZETRZELEWSKĄ – DYREKTORA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO SPÓŁKI CYWILNEJ
PODANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY OPIERA SIĘ   NA WYRAŻENIU ZGODY, JEST DOBROWOLNE, LECZ KONIECZNE W CELU  UWZGLĘDNIENIA OSOBY W PROCESIE REKRUTACJI. 
Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe: mail, telefon, wykształcenie, staż pracy, referencje. Odbiorcy danych osobowych:  Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych:  Dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody mogą być przetwarzane przez firmę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jednak nie dłużej niż przez 3 lata. Prawa osoby, której dane dotyczą: Kandydaci do pracy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania