PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Do szkoły przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które są realizowane w ramach wolnych miejsc.
Z rodzicami i dziećmi-kandydatami do naszej szkoły zostaje przeprowadzona konsultacja mająca na celu wstępną ocenę funkcjonowania dziecka i zakwalifikowanie do odpowiedniej klasy / grupy terapeutycznej, tak aby pobyt dziecka w naszej placówce przyniósł jak najwięcej wymiernych korzyści.
Wniosek o przyjęcie należy uzupełnić o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i złożyć w sekretariacie szkoły.
O przyjęciu dziecka decyduje komisja kwalifikacyjna.