Do przedszkola przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które są realizowane w ramach wolnych miejsc.
Z rodzicami i dziećmi-kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja mająca na celu wstępną ocenę funkcjonowania dziecka i zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy, tak aby pobyt dziecka w naszej placówce przyniósł jak najwięcej wymiernych korzyści.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w sekretariacie oświatowym i  uzupełnić o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja kwalifikacyjna.