Oddział dzienny

  • Do przyjęcia na Oddział Dziennypotrzebne jest skierowanie lekarskie z naszej Poradni lub wystawione przez specjalistę psychiatrę, neurologa, pediatrę lub innego lekarza zawierające diagnozę medyczną wraz z kodem wg ICD 10. Skierowanie musi być zaadresowane do oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży. Do skierowania należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty medyczne, psychologiczne, oświatowe oraz numer telefonu kontaktowego
  • skierowanie jest rejestrowane w kolejce oczekującychi realizowane w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych
  • przed planowanym przyjęciem pracownik rejestracji kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, uzgadnia datę przyjęcia na Oddział oraz terminy zajęć terapeutycznych. Niezgłoszenie się na planowany termin przyjęcia, bez podania ważnej, udokumentowanej przyczyny, jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia w oddziale i odesłaniem skierowania.
  • przyjęcie na Oddział polega na zebraniu wywiadu psychologicznego, lekarskiego, badaniu psychiatrycznym, ustaleniu planu terapii. W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się na Oddział wraz z rodzicem / opiekunem prawnym
  • w trakcie pobytu dziecko uczestniczy w zaleconych zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych zgodnie z planem w oparciu o program terapeutyczny oddziału
  • regularnie omawiane jest funkcjonowanie pacjenta i postępy w terapii w trakcie odpraw personelu, ewentualna modyfikacja planu leczenia
  • leczenie zakończone jest rozmową podsumowująca, przekazaniem dalszych zaleceń

Zaburzenia leczone w Oddziale :

  1. zaburzenia emocji, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nerwice dziecięce
  2. adhd
  3. autyzm dziecięcy, HFA (autyzm wysoko funkcjonujący), zespół Aspergera
  4. opóźnienie rozwoju psychoruchowego
  5. zaburzenia lękowe, dysfunkcjonalna nieśmiałość, problemy w relacjach rówieśniczych
  6. mutyzm wybiórczy
  7. zespół natręctw
  8. tiki
  9. dolegliwości psychosomatyczne, bóle psychogenne
  10. odmowa chodzenie do szkoły
  11. trudności w nauce, dysleksja rozwojowa
  12. stabilna postać zaburzeń psychotycznych