ATUT – Autyzm Tu i Teraz

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych

Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych

 Terapia osób z  całościowymi  zaburzeniami rozwoju nastawiona jest na uczenie zachowań  pożądanych z jednoczesnym  eliminowaniem zachowań nieakceptowanych, nieprzystosowawczych, oraz  nauką  samodzielności, co można osiągnąć  poprzez stosowanie kompleksowych, różnorodnych oddziaływań. Terapia jest zaplanowanym procesem nakierowanym na jednostki z różnym funkcjonowaniem i poziomem zaburzeń. 

Prezentowany program autorski ATUT łączy wiele technik i form zarówno terapeutycznych jak i edukacyjnych. Bazę stanowi zindywidualizowany plan terapii grupowych i indywidualnych dostosowany do potrzeb konkretnej osoby, oparty na analizie możliwości, trudności  i zainteresowań. Przekazem naszego programu jest najbardziej optymalny sposób pracy z każdym z naszych pacjentów, a nie nazwanie i sformalizowanie kolejnej metody terapii autyzmu, których bardzo wiele możecie znaleźć Państwo w różnych ofertach pomocy i w internecie. 

„Leczy” nie nazwa metody tylko sposób jej realizacji.

Program ATUT spełnia medyczne standardy leczenia zgodne z wytycznymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz APA. Powstał na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami w różnych placówkach ochrony zdrowia – oddziale stacjonarnym, oddziale dziennym oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także w przedszkolu i w szkole terapeutycznej. Opracowany przez wielospecjalistyczny zespół składający się z psychiatry dzieci i młodzieży, pediatry, psychologów z doświadczeniem w pracy klinicznej, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów biofeedbacku, dogoterapeutów i in. 

DLA KOGO ?

Program Atut przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z podejrzeniem lub diagnozą ASD. Ze względu na obciążenie czasowe i możliwości dziecka wszystkie elementy programu realizowane są wyłącznie w grupie dzieci, które są jednocześnie objęte edukacją w naszym przedszkolu i szkole. 

Pozostali pacjenci korzystają w ramach PZP i Oddziału Dziennego z poszczególnych składowych naszego programu.

 

OPIS PROGRAMU

Celem programu jest kompleksowa terapia ASD realizowana na podstawie diagnozy medycznej i funkcjonalnej. Sam program dostosowany jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka oraz jego aktualnych deficytów.  Kompleksowość oznacza, że w założeniu wszystkie potrzebne działania edukacyjne i terapeutyczne dziecko otrzymuje w trakcie pobytu w Ośrodku, a dom ma być miejscem, w którym dziecko odpoczywa a rodzina spędza wspólnie czas. Również działania oświatowo-edukacyjne w naszym przedszkolu i szkole są dostosowane do procesu rozwoju dziecka.

Szczególnie istotnym założeniem programu Atut jest kompatybilność i spójność oddziaływań . Wszystkie osoby pracujące z dzieckiem mają ze sobą kontakt, wymieniają uwagi i spostrzeżenia na temat dziecka, opracowują wspólny plan działania. Ci sami specjaliści pracujący oddzielnie nie mogliby w skuteczny sposób pomóc dziecku nie uzgadniając ze sobą metod pracy i kierunku terapii

Kolejnym ważnym założeniem programu jest współpraca z rodzicami – na bazie wieloletnich doświadczeń wiemy, że dobra współpraca, oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu to klucz do sukcesu. Swoje działania zawsze opieramy na rzetelnej informacji i współdecydowaniu przez Rodzica o planach wobec dziecka

Atut jest aktualizowany w miarę pojawiania się na świecie nowych, sprawdzonych metod pracy z dzieckiem z ASD i na bazie doświadczeń własnych.